گردونه ی مینا نادری -
مینا نادری (تبلیغ)

تدریس ریاضیات وفیزیک تمام مقاطع ودروس رشته برق به زبان ساده

تدریس خصوصی نیمه خصوصی ریاضیات وفیزیک تمامی مقاطع ودروس رشته برق به زبان ساده وبصورت کاملا استثنایی با بکارگیری جدیدترین روشها با قیمت فوق العاده-رشته برق-زیر قیمت-نوری قیمت بیشتر ..
مینا نادری (خبر)

تدریس خصوصی

تدریس خصوصی ریاضی لز دبستان تا دبیرستان وفیزیک دوره دبیرستان باقیمتی استثنایی بصورت تضمینیبیشتر ...

 |